Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Vzdělávání a ekonomické studie v oblasti ekonomiky životního prostředí

 • Vzdělávání v oblasti ekonomiky životního prostředí
 • Ekonomické studie v oblasti životního prostředí
 • Ekonomika obnovitelných zdrojů, ekonomika brownfields (starých ekologických zátěží)
 • Ekonomické porovnání sanačních metod a nových technologií, oceňování lidského života a zdraví aj.

se zaměřením zejména na tyto ekonomické teorie:

 • environmentální ekonomie (environmental economics);
 • ekonomie přírodních zdrojů (resource economics);
 • tržní přístup k ochraně životního prostředí (free market environmentalism);
 • institucionální ekonomie (institutional economics);
 • ekologická ekonomie (ecological economics);
 • teorie rozhodování (decision theory).

Zvláštní pozornost je věnována ekonomice podzemních vod a jejímu multifunkčnímu účelu, který plní v rámci životního prostředí, čímž se stává velice hodnotným přírodním zdrojem. Dále je vzdělávání zaměřeno na problematiku starých ekologických zátěží, oceňování lidského života a zdraví a také na ekonomické aspekty managementu ekologických rizik a problematiku obnovitelných zdrojů energie.

Ekonomické studie v oblasti ekonomiky životního prostředí

se zaměřením zejména na:

 • studie proveditelnosti environmentálních projektů,
 • ekonomické porovnání sanačních metod,
 • ekonomiku obnovitelných zdrojů,
 • ekonomické oceňování potenciálních zdrojů pitné vody, oceňování lidského života a zdraví.

a dále:

 • posouzení výdajů na životní prostředí a jejich efektivnost,
 • hledání vhodných legislativních nástrojů zpoplatnění jednotlivých cest využívání přírodních zdrojů a přírodního prostředí,
 • posouzení možností využití nástrojů trhu i legislativy.

Ekonomické aspekty managementu ekologických rizik zahrnují dva základní cíle a směry úkolů:

 • ekonomické hodnocení skutečných nebo potenciálních ekologických škod,
 • ekonomické hodnocení efektivnosti nápravných nebo preventivních opatření.