Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Využití nanoželeza pro imobilizaci arzenu

  • Modelování přírodního systému lokality Kaňk u Kutné Hory pomocí pokročilého hydrogeochemického nástroje „The Geochemist´s Workbench“.
  • Prognóza vývoje lokality vzhledem k přirozeným změnám redoxních podmínek.
  • Studium interakcí hlavních kontaminantů v laboratorních podmínkách.
  • Posouzení možností ovlivnění koncentrace kontaminantů v čerpaných důlních vodách.
  • Prognóza vývoje šíření kontaminantů ve směru zvodní.

Lokalita Kaňk u Kutné Hory je bývalou důlní oblastí bohatou na rudy zinku a arzenu. Po ukončení aktivní těžby je zde, z důvodu ochrany životního prostředí, trvale čerpána důlní voda, která je zpracovávána na čistírně odpadních vod. Složení vod je zcela unikátní a umožňuje studium problematiky interakcí klíčových kontaminantů v přírodních podmínkách.

Areál bývalého dolu Kaňk u Kutné Hory - fotografie krajiny s těžební věží a dalšími stavbami určenými pro důlní činnost

Výzkumný projekt je směrován především do oblastí modelování přírodního systému, které umožní prognózy vývoje lokality. Praktickým výstupem je zefektivnění technologie čerpání důlních vod a jejich následného zpracování.

Pro modelování komplikovaného přírodního systému byl zvolen pokročilý hydrogeochemický nástroj „The Geochemist´s Workbench“ (GWB) vyvíjený v týmu profesora Bethkeho na universitě v Chicagu. Jeho specifikem je snaha o co nejexaktnější popis hydrogeochemických rovnováh a některých kinetických procesů skrze základní termodynamické zákony.

Příklad výstupu „The Geochemist´s Workbench“ - rozpuštěné formy arsenu v roztoku během neutralizace vody v rovnováze s atmosférou

Dílčí výzkumné úkoly pro rok 2009:

  • Kompletace dostupných termodynamických dat pro hydrogeochemický nástroj „The Geochemist´s Workbench“.
  • Doplnění nepublikovaných dat experimentálním měřením.
  • Porovnání a ověření spolehlivosti vybraných metod stanovení specií arzenu v pevných a kapalných matricích.
  • Studium a vyhodnocení dostupných dat o vývoji lokality Kaňk u Kutné Hory.
  • Modelování přírodního systému lokality Kaňk u Kutné Hory pomocí „The Geochemist´s Workbench“. Základní teze prognózy vývoje lokality vzhledem k přirozeným změnám redoxních podmínek a možností snížení koncentrací arzenu v čerpaných důlních vodách.