Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Aplikovaný výzkum v oblasti nanotechnologií

  • laboratorní výzkum aplikací,
  • poloprovozní a pilotní zkoušky s konkrétní kontaminací
    (Cr6+, As, dusičnany, chlorované uhlovodíky – TCE, PCE, DCE a PCB),
  • návrhy použití pro sanační praxi.
obrazek JPEG, 3,7 kB
Transportní a reaktivní vlastnosti nanočástic elementárního železa lze optimalizovat pomocí povrchově aktivních látek. V laboratořích ARTEC probíhá výzkum směsí nanoželeza upraveného surfaktanty, kopolymery, oleji, apod. s ohledem na jejich dostupnost a biodegradabilitu.
obrazek JPEG, 3,7 kB
Příprava titračního testu.
obrazek JPEG, 3,7 kB
Rozložení nanočástic v horninovém prostředí kolony po ukončení dávkování nanočástic.
obrazek JPEG, 3,7 kB
Kolonové testy zaměřené na popis migrace železných nanočástic horninovým prostředím.
obrazek JPEG, 3,7 kB
Spektroskopické měření koncentrací rozpuštěného železa.
obrazek JPEG, 3,7 kB
Vsádkové třepací testy s vodou nebo vodou/zeminou a nulmocným nanoželezem.
obrazek JPEG, 3,7 kB
Výuka matematického modelování.
obrazek JPEG, 3,7 kB
Migrace nanočástic kolonou.
obrazek JPEG, 3,7 kB
Nanoželezo - smímky z elektronového mikroskopu.
obrazek JPEG, 3,7 kB
Nanonitě - materiál jako potenciální nosič biomasy.
obrazek JPEG, 3,7 kB
Plynový chromatograf s hmotnostním detektorem (GC/MS) slouží ke kvantitativnímu a kvalitativnímu stanovení organických látek. Přístroj je vybaven automatickým dávkovačem, který umožňuje provádět analýzu head-space a efektivně měřit velké množství vzorků.
obrazek JPEG, 3,7 kB
Stopovací zkouška - aplikace Bromidů.

odkazy

média