Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Výzkumné činnosti v roce 2005 pro získání neveřejných zdrojů:

V roce 2005 vložily organizace v rámci Výzkumného centra ARTEC celkem 5.790 tis. Kč, což tvoří 17,9% původně uznaných nákladů v roce 2005 , jako výnosy z jednotlivých aktivit, které byly Radou Centra schváleny jako hlavní činnost Centra v oblasti aplikace výsledků v průmyslu a ekologii.

Tyto aktivity jsou plně v souladu s vyhlášeným cílem programu „Výzkumná centra“ a v souladu s tématickým zaměřením Výzkumného centra Pokročilé sanační technologie a procesy a rozšířily činnosti Centra specifikované v návrhu projektu o následující aktivity, které zajistí účinný přenos poznatků mezi jednotlivými stadii výzkumu k subjektům, které je využívají:

Aktivity pro získání neveřejných zdrojů v rámci Technické univerzity v Liberci

1. Technická pomoc společnosti ČEZ, a.s. na zařízení správy hmotného investičního majetku a systému kontroly a řízení Jaderné elektrárny Dukovany na základě současných poznatků vědecké a výzkumné činnosti v oblasti hodnocení spolehlivosti a rizik. (Zakázka interní číslo 1963). Odpovědná osoba - Ing. Pavel Fuchs, CSc..

2. Vědecko-výzkumná spolupráce při vývoji expertního systému řízení pro RWE Transgas, a.s.. (Zakázka interní číslo 1962.) Odpovědná osoba - Ing. Pavel Fuchs, CSc..

3. Vypracování RCM - datového modelu spolehlivosti SAP PM a HSP - modelu hodnocení spolehlivosti - upgrade HSP v návaznosti na datový model s využitím dat SAP pro RWE Transgas, a.s. (Zakázka interní číslo 1965.) Odpovědná osoba - Ing. Pavel Fuchs, CSc..

4. Vývoj nanovlákenných materiálů pro filtrace a polopropustné membrány ve spolupráci s firmou Elmarco, s.r.o. Zodpovědným řešitelem tohoto úkolu byl prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc.. (Zakázka interní číslo 1961.)

5. Technická pomoc a konzultační činnost pro Českou rafinérskou, a.s. na základě současných poznatků vědecké a výzkumné činnosti v těchto oblastech hodnocení spolehlivosti rizik. ( Zakázka interní číslo 1964.) Odpovědná osoba - Ing. Pavel Fuchs, CSc..

6. Technická pomoc společnosti E-Consult, s.r.o. při zpracování dokumentace koordinačního projektu a dokumentace pro orgány státní správy pro rekonstrukci systému kontroly a řízení modulů M3-M5 na elektrárně Dukovany v částech, které se týkají spolehlivosti a údržby nových systémů kontroly a řízení. ( Zakázka interní číslo 1966.) Odpovědná osoba - Ing. Pavel Fuchs, CSc..

7. Výzkum THMC procesů pole blízkých interakcí a zóny narušené hloubícími pracemi (EDZ) pro Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. (Zakázka interní číslo 1960.) Odpovědná osoba - prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc..

8. Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv pro Českou geologickou službu – 2. etapa. ( Zakázka interní číslo 2482/1960.) Odpovědná osoba - Ing. Otto Severýn, Ph.D..

Na TUL se podařilo získat z výše uvedených aktivit celkem 3.599 tis.Kč v roce 2005.

Aktivity pro získání neveřejných zdrojů v rámci firmy AQUATEST a.s.:

Jelikož AQUATEST a.s. měl v roce 2005 zájem o využití výsledků Výzkumného projektu a o jejich další aplikaci vedoucí ke komerčnímu uplatnění, proto vložil do projektu za rok 2005 1.381 tis. Kč (tj. 22%-ní podíl uznaných nákladů A quatest u a.s.) z vlastních prostředků.

Aktivity pro získání neveřejných zdrojů v rámci ČGS:

Pracovníci Centra v rámci ČGS se podíleli na výzkumu Melechovského masívu s cílem vytvářet datový soubor pro hodnocení možností ukládat vysoce radioaktivní odpad v granitu. Získané údaje tvoří databázi pro matematické modelování transportu radionuklidů horninovým prostředím. Tyto práce byly hrazeny z neveřejných zdrojů Správy úložišť radioaktivního odpadu ve výši 474 tis. Kč.

Aktivity pro získání neveřejných zdrojů v rámci VÚAnCh, a.s.:

Jelikož VÚAnCh obdobně jako AQUATEST, a.s. projevuje zájem o využití výsledků Výzkumného projektu a o jejich další aplikaci vedoucí ke komerčnímu uplatnění, vložil do projektu za rok 2005 116,457 Kč z vlastních prostředků, což je plně v souladu se specifickými podmínkami projektu „Výzkumná centra“.

Aktivity pro získání neveřejných zdrojů v rámci UJEP:

UJEP uhradil více než 13,2% podíl svých uznaných nákladů (220 tis. Kč) z prostředků získaných z neveřejných zdrojů. Jde o sponzorské dary získané od společností Severočeské doly Chomutov, a. s. a Veliola Water (vlastník spol. Sč. vodovody a kanalizace). O použití těchto prostředků byla vedena samostatná evidence – bylo zřízeno zvláštní číslo střediska.

Aktivity pro získání neveřejných zdrojů v rámci ÚI AV ČR:

ÚI AV ČR hodnověrně prokázal v souladu se zákonem 130/2002 Sb. a souvisejícími předpisy, že není v rámci pravidel schopen prokázat úhradu minimálně 10% uznaných nákladů svého podílu na projektu z neveřejných prostředků. Jako důvod uvedl, že charakter činnosti, prováděné pro Centrum pracovníky ÚI AV ČR neumožňuje využít samostatně výsledky činnosti pro svou ekonomickou činnost, zajišťující neveřejné zdroje na pokrytí části nákladů projektu. Ústav jako státní příspěvková organizace nedisponuje jinými neveřejnými prostředky, které by mohl využít. Tuto povinnost na sebe převzala pro rok 2005 Technická univerzita v Liberci jako hlavní příjemce účelových prostředků na základě smlouvy uzavřené dne 22. 12. 2005 mezi TUL a ÚI AV ČR, jejíž účinnost bude ukončena 31. 12. 2009. ÚI AV ČR dle předloženého propočtu vykázal využití ostatních veřejných prostředků (příspěvek od zřizovatele) v celkové sumě 244 tis. Kč na pokrytí osobních a ostatních provozních nákladů. O těchto prostředcích vedl ÚI AV ČR samostatnou účetní evidenci.

Takto získané neveřejné prostředky na financování projektu „Výzkumné centrum Pokročilé sanační technologie“ byly v účetnictví organizací vedeny odděleně od poskytnutých účelových prostředků formou dotace a řešitel dle požadavků Smlouvy a poskytnutí účelové podpory o jejich schválení Radou informoval poskytovatele MŠMT.