Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Výzkumné činnosti v roce 2006 pro získání neveřejných zdrojů:

Výše účelové podpory a finanční podíl uchazeče, resp. příjemce podpory, na vlastní realizaci projektu se řídí zákonem č. 130/2002 Sb, § 2 nařízení vlády č. 461/2002 Sb. a podmínkami tohoto programu a může činit až 90% uznaných nákladů. V rámci projektu Výzkumného centra ARTEC je nutno doložit způsob získání zbývajícího objemu prostředků do 100% uznaných nákladů projektu.


Aktivity pro získání neveřejných zdrojů v rámci Technické univerzity v Liberci

TUL vložila v roce 2006 neveřejné prostředky jako výnosy z jednotlivých aktivit, které byly Radou Centra schváleny jako hlavní činnost Centra v oblasti aplikace výsledků v průmyslu a ekologii.
Tyto aktivity jsou plně v souladu s vyhlášeným cílem programu „Výzkumná centra“ a v souladu s tématickým zaměřením Výzkumného centra Pokročilé sanační technologie a procesy a rozšířily činnosti Centra specifikované v návrhu projektu o následující aktivity, které zajistí účinný přenos poznatků mezi jednotlivými stadii výzkumu k subjektům, které je využívají:
A) Aktivity na TUL, jež navazují na aktivity z roku 2005:

1. Vědecko-výzkumná spolupráce při vývoji expertního systému řízení pro RWE Transgas, a.s.

Věcnou náplní projektu bylo zpracování základních způsobů přenosu dat ze Scada systémů jednotlivých podzemních zásobníků plynu do modelu Eclipse, návrh formátu dat, způsobu jejich třídění, zpracování a archivace, návrh softwarových prostředků včetně databází, návrh hardwarových prostředků a přizpůsobení podmínkám na Transgas a podmínkám projektu expertního systému. Zodpovědným řešitelem tohoto úkolu byl Ing. Otto Severýn, Ph.D..

2. Vývoj nanovlákenných materiálů pro filtrace a polopropustné membrány ve spolupráci s firmou Elmarco, s.r.o.

Dílčí projekt v rámci Výzkumného centra si kladl za cíl vyvíjet technologie pro přípravu filtrů na bázi nanostrukturovaných textilií, které mají specifické vlastnosti k čištění znečištěného vzduchu a vybraných typů odpadních vod. Zodpovědným řešitelem tohoto úkolu byl prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc..


3. Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv pro Českou geologickou službu – 2. etapa

Výsledky matematického modelování pohybu fluid v puklinovém prostředí testovací lokality. Zpráva z této aktivity obsahuje výsledky modelovacích procesů využívajících poznatky jak předchozích prací, tak i povrchového i vrtního výzkumu výběru polygonů. Cílem tohoto úkolu byla implementace dvou konkrétních modelů, které byly inspirovány terénními a výzkumnými pracemi prováděnými na oblasti Melechovského masivu. První model simuloval vybranou vodní tlakovou zkoušku realizovanou na jednom z podzemních vrtů. Druhý model simuloval proudění v širší oblasti (o rozloze zhruba 40 km2). Zodpovědnou řešitelkou tohoto úkolu byla Ing. Jiřina Královcová, Ph.D..

4. Výzkum procesů blízkého pole hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva a vysoce aktivních odpadů pro Správu úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)

Účelem aktivity v roce 2006 bylo stanovení vědeckých a technických základů pro hodnocení hlavních funkcí pole blízkých interakcí (přírodní bariéry) hlubinného úložiště vysoce aktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva v koncepci úložného systému navrženého RPHÚ umístěného v granitoidním masivu. Byl proveden pilotní výpočet termoplastického pole pro modelovou úlohu tří kontejnerů a jedné chodby s využitím symetrie. Dále byl použit simulační kód vyvinutý na Ústavu geoniky AV ČR, založený na metodě konečných prvků, předpodmíněný pomocí aditivní Schwarzovy metody s překrytím, implementovaný pro stanice s paralelním multiprocesorem v prostředí MPI a OpenMP. Zodpovědným řešitelem tohoto úkolu byl Ing. Milan Hokr, Ph.D..


5. Pokračující výzkum termo-hydro-mechanických procesů pole blízkých interakcí a zóny narušené hloubícími pracemi pro Ústav jaderného výzkumu Řež a.s..
Tým kolem zodpovědného řešitele Ing. Milana Hokra, Ph.D. si pro řešení tohoto problému zvolil přístup založený na trojdimenzionální úloze se zjednodušením pouze provázaného vedení tepla a transportu vlhkosti se sorpcí (TH proces). Hlavní část práce byla věnována odvození modelu na bázi metody konečných prvků. Pro prostorovou diskretizaci byly použity čtyřstěny s lineárními bázovými funkcemi. K časové diskretizaci bylo využito implicitní schéma pro jeho dobrou stabilitu pro širokou škálu časových kroků. Speciální pozornost byla věnována řešení rozsáhlých, nesymetrických, strukturovaných soustav lineárních rovnic v implementaci numerického modelu. Byl vytvořen model experimentu GT40 ze zprávy Benchmark THM 1.2. Vypočtené výsledky s výsledky naměřenými vykazují dobrou shodu. Model dosáhl požadovaného cíle postihnout vlastnosti chování při procesu současného vedení tepla a vlhkosti včetně sorpce/desorpce.


B) Nové aktivity schválené Radou Centra v roce 2006, které byly zdrojem neveřejných prostředků TUL:


1. Modelování procesů vybraných geotermálních zdrojů podzemních vod v Peru
Subdodávka modelovacích prací pro AQUATEST a.s. zahrnující zpracování matematického modelu proudění termálních vod v puklinových systémech - lokalita Cajamarca a Churin.
Na základě geologických a hydrogeologických poznatků o modelované oblasti byla nejprve připravena síť – jejím specifikem je jednak propojení objemových (hydrogeologické vlastnosti hornin) a plošných prvků (zlomy) a dále orientace pouze na propustné vrstvy hornin. Pro generovanou síť byla dále vytvořena sada vstupních souborů – soubor hydraulických vlastností prostředí, soubor okrajových podmínek, soubor sousednostních elementů a provedeny simulační výpočty. Zodpovědnou řešitelkou tohoto úkolu byla Ing. Jiřina Královcová, Ph.D..


2. Poradenská a konzultační činnost pro Diamo, s.p.

V roce 2006 byly realizovány první dílčí kroky v dlouhodobějším vývoji softwarových nástrojů pro podporu modelování proudění podzemní vody. Výsledkem prací za rok 2006 bylo výpočetní jádro kalibračního softwaru, rešerše triangulizačního softwaru a návrh postupu dalších prací. Zodpovědným řešitelem tohoto úkolu byl Ing. Jan Šembera, Ph.D..


Takto získané neveřejné prostředky na financování projektu „Výzkumné centrum Pokročilé sanační technologie“ byly v účetnictví TUL vedeny odděleně od poskytnutých účelových prostředků formou dotace na interních účtech 1960 a 1962 a řešitel dle požadavků Smlouvy o poskytnutí účelové podpory o jejich schválení Radou informoval poskytovatele MŠMT.
Aktivity pro získání neveřejných zdrojů v rámci firmy AQUATEST a.s.:

Jelikož AQUATEST a.s. měl i v roce 2006 zájem o využití výsledků výzkumného projektu a o jejich další aplikaci vedoucí ke komerčnímu uplatnění, vložil do projektu za rok 2006 492 tis. Kč (tj. 10%-ní podíl uznaných nákladů AQUATESTu a.s.) z vlastních prostředků. Tyto prostředky, jelikož se jedná o prostředky vložené akciovou společností, lze považovat za neveřejné zdroje, což je plně v souladu se specifickými podmínkami projektu „Výzkumná centra“.
Aktivity pro získání neveřejných zdrojů v rámci České geologické služby:

České geologické službě se pro rok 2006 nepodařilo získat v rámci Výzkumného centra žádné neveřejné prostředky. ČGS jako státní příspěvková organizace nedisponuje jinými neveřejnými prostředky, které by mohla využít na pokrytí zbývajícího objemu prostředků do 100%, tj. 446 tis. Kč uznaných nákladů projektu. ČGS tudíž tyto prostředky nečerpala a nevykazuje je ve svém účetnictví pro rok 2006. Povinnost získání neveřejných zdrojů za ČGS na sebe převzala pro rok 2006 Technická univerzita v Liberci.


Aktivity pro získání neveřejných zdrojů v rámci Výzkumného ústavu anorganické chemie, a.s.:

Jelikož VÚAnCh, a.s. obdobně jako AQUATEST a.s. projevuje zájem o využití výsledků výzkumného projektu a o jejich další aplikaci vedoucí ke komerčnímu uplatnění, vložil do projektu za rok 2006 60 tis. Kč z vlastních prostředků. Tyto prostředky, jelikož se jedná o prostředky vložené akciovou společností, lze považovat stejně jako u AQUATESTu a.s. za neveřejné zdroje.


Aktivity pro získání neveřejných zdrojů v rámci Univerzity J. E. Purkyně:

Univerzita J.E. Purkyně v roce 2006 obdobně jako ČGS nečerpala zbývající podíl do 100% svých uznaných nákladů (182 tis. Kč), jelikož se jí nepodařilo získat neveřejné zdroje pro účely pokrytí běžných výdajů. Povinnost získání neveřejných zdrojů za UJEP na sebe převzala za rok 2006 Technická univerzita v Liberci.


Aktivity pro získání neveřejných zdrojů v rámci Ústavu informatiky Akademie věd ČR

ÚI AV ČR hodnověrně prokázal v souladu se zákonem 130/2002 Sb. a souvisejícími předpisy, že není v rámci pravidel schopen prokázat úhradu minimálně 10% uznaných nákladů svého podílu na projektu z neveřejných prostředků. Jako důvod uvádí, že charakter činnosti, prováděné pro Centrum pracovníky ÚI AV ČR neumožňuje využít samostatně výsledky činnosti pro svou ekonomickou činnost, zajišťující neveřejné zdroje na pokrytí části nákladů projektu. Ústav jako státní příspěvková organizace nedisponuje jinými neveřejnými prostředky, které by mohl využít. Tuto povinnost na sebe převzala pro rok 2006 opět Technická univerzita v Liberci jako hlavní příjemce účelových prostředků na základě smlouvy uzavřené dne 22. 12. 2005 mezi TUL a ÚI AV ČR, jejíž účinnost bude ukončena 31. 12. 2009. ÚI AV ČR tudíž nevykázal ve svém účetnictví čerpání 219 tis. Kč dle předloženého propočtu na pokrytí ostatních provozních nákladů.


Celkově bylo cílem Centra, aby byla splněna podmínka 10% úhrady uznaných nákladů z neveřejných zdrojů, získat 3 500 tis. Kč. Lze konstatovat, že u příjemce TUL se podařilo získat z výše uvedených aktivit celkem 99% tohoto objemu, tj. 3 468,7 tis. Kč. Dále AQUATEST a.s. a VÚAnCh, a.s. poskytly celkem 492 tis. Kč a 60 tis. Kč z vlastních zdrojů. Celkem bylo tedy získáno z neveřejných zdrojů 4 020,7 tis. Kč, což tvoří 11,7% původně uznaných nákladů (34 382 tis. Kč vykazovaných dodatkem č. 2 poskytovatelské smlouvy) 11,5% a skutečných nákladů centra (35 071 tis. Kč). ČGS, ÚI AV ČR, UJEP v roce 2006 hodnověrně neprokázali získání neveřejných zdrojů na úhradu provozních výdajů Centra.