Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Výzkumné činnosti v roce 2007 pro získání neveřejných zdrojů:

Výše účelové podpory a finanční podíl uchazeče, resp. příjemce podpory, na vlastní realizaci projektu se řídí zákonem č. 130/2002 Sb, § 2 nařízení vlády č. 461/2002 Sb. a podmínkami tohoto programu a může činit až 90% uznaných nákladů. V rámci projektu Výzkumného centra ARTEC je nutno doložit způsob získání zbývajícího objemu prostředků do 100% uznaných nákladů projektu.


Aktivity pro získání neveřejných zdrojů v rámci Technické univerzity v Liberci

TUL vložila v roce 2007 neveřejné prostředky jako výnosy z jednotlivých aktivit, které byly Radou Centra schváleny jako hlavní činnost Centra v oblasti aplikace výsledků v průmyslu a ekologii.
Tyto aktivity jsou plně v souladu s vyhlášeným cílem programu „Výzkumná centra“ a v souladu s tématickým zaměřením Výzkumného centra Pokročilé sanační technologie a procesy a rozšířily činnosti Centra specifikované v návrhu projektu o následující aktivity, které zajistí účinný přenos poznatků mezi jednotlivými stadii výzkumu k subjektům, které je využívají:
A) Pokračující aktivity z roku 2006:


1. Vědecko-výzkumná spolupráce při vývoji expertního systému řízení pro RWE Transgas NET, s.r.o.

V roce 2007 pokračovalo řešení zakázky "Expertní systém pro podzemní zásobníky plynu" řešené pro společnost RWE Transgas net s.r.o.. Bylo prováděno ladění a aktualizace ložiskových modelů již implementovaných PZP v systému Portec, který slouží pro rychlé predikce chování ložiska na principu funkce vlivu. Dále bylo řešeno nastavení a naladění nástrojů umělé inteligence (neuronové sítě, samoorganizující se mapy) systému Decide!. Tyto nástroje slouží především pro detekování možných událostí v systému ložisko-sonda-technologie na základě historických dat. Třetí skupinu prací představovala spolupráce při ladění modelu proudění plynu nadzemních technologií pro PZP3 a PZP4, které byly implementovány již v roce 2006, avšak jejich ladění v roce 2007 bylo provedeno na datech z těžební sezóny 2006/2007. Odpovědným řešitelem tohoto úkolu byl Ing. Otto Severýn, Ph.D.


2. Výzkum THMC procesů pole blízkých interakcí a zóny narušené hloubícími pracemi (EDZ) pro Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.

Účelem dílčího projektu bylo stanovit vědecké a technické základy pro hodnocení hlavních funkcí pole blízkých interakcí (přírodní bariéry) hlubinného úložiště vysoce aktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva v koncepci úložného systému navrženého RPHÚ umístěného v granitoidním masivu. Studium rizikových analýz v souvislosti s dlouhodobým vývojem hlubinného úložiště a možných tektonických změn oblasti.

V rámci tohoto výzkumu byly v roce 2007 provedeny následující výzkumné práce:

  • Vypracování detailního modelu THMC podmínek kolem úložných kontejnerů;
  • Analýza napětí působících na kontejnery obklopených bentonitem s uvážením vlivu korozních produktů;
  • Řešení modelu termoelastického pole (EDZ) v důsledku výstavby úložiště a uložení VJP;
  • Výzkum následného porušení granitů (EDZ) v důsledku změny napětí v hornině – termín;
  • Identifikace okrajových podmínek pro vzdálené interakce;

Odpovědným pracovníkem byl i v tomto roce doc. Ing. Milan Hokr, Ph.D..


3. Provedení modelových výpočtů v rámci projektu EBS a účast při jeho hodnocení (SÚRAO).
Náplní projektu byla v roce 2007 reprodukce výsledků laboratorních experimentů v problematice inženýrských bariér hlubinného úložiště radioaktivních odpadů pomocí numerických simulací. Hlavním studovaným jevem bylo tepelné a hydratační zatěžování bentonitu v různých technických konfiguracích. Jednotlivé týmy používají různé koncepční modely a numerické kódy a ty jsou mezi sebou porovnávány. Odpovědným pracovníkem tohoto úkolu byl opět doc. Ing. Milan Hokr, Ph.D..


4. Modelování procesů vybraných geotermálních zdrojů podzemních vod v Peru.

Tento úkol jako subdodávka modelovacích prací pro AQUATEST a.s. zahrnoval zpracování alternativních simulačních scénářů matematického modelu proudění termálních vod v puklinových systémech (lokalita Cajamarca a Churin). Odpovědnou řešitelkou tohoto úkolu byla doc. Ing. Jiřina Královcová, Ph.D.


B) Nové aktivity v roce 2007:


1. Laboratorní zkoušky oxidace a redukce v rámci studie technické proveditelnosti pro AQUATEST a.s.. Odpovědnou řešitelkou byla Ing. Lenka Lacinová.


Celkově Výzkumné centrum v roce 2007 získalo 3 455 tis. Kč, čímž byla splněna podmínka min. 10% úhrady uznaných nákladů z neveřejných zdrojů. Povinnost získání neveřejných zdrojů za ostatní členy projektového týmu na sebe převzala za rok 2007 Technická univerzita v Liberci, protože již od počátku fungování Výzkumného centra prokazuje nejvyšší aktivitu při získávání neveřejných zdrojů vyplývající z aplikace výsledků v průmyslových podnicích. Návrh změny týkající se získávání neveřejných prostředků Technickou univerzitou v Liberci byl v průběhu roku 2007 projednán s poskytovatelem MŠMT, který jej přijal. Tato změna byla následně ukotvena Dodatkem č. 3/2007 Poskytovatelské smlouvy a Dodatkem č. 3 Smlouvy o spolupráci.