Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

YEEP - Tisková zpráva

2011-07-04

Ve dnech od 4. do 15. července bude na NTI FM probíhat kurs ložiskového inženýrství, který je součástí programu YEEP (Young Emploees Exchange Program) pořádaného Mezinárodním plynárenským svazem.

Motivací pro vznik tohoto nového a do značné míry průkopnického programu je trvalý nedostatek pracovníků s dostatečnou kvalifikací pro řešení technických a geologických aspektů provozu a projektování podzemních zásobníků plynu. Přitom ze strany plynárenských společností zde existuje trvalý zájem o takovéto odborníky a do budoucna lze očekávat jeho zesilování v souvislosti se současnými trendy v produkci energie.

Program si klade za cíl vyplnit tuto mezeru a poskytnout vybraným mladým zaměstnancům firemních členů IGU intenzivní školení v komplexní problematice podzemního skladování plynu. Toto školení bude rozděleno do tří dvoutýdenních kursů, první zaměřený na geovědy proběhne na Gubkinově univerzitě v Moskvě, druhým bude již zmíněný kurs na TUL a celý program zakončí VŠCHT Praha kursem technologie zpracování zemního plynu.

Do programu bylo vybráno patnáct účastníků a to z Ruska, Číny, Německa, Polska a ČR. V celkem 40 vyučovacích blocích libereckého kursu se účastníci seznámí nejen s problematikou ložiskového inženýrství, ale též s numerickými simulacemi, základy geochemie, testováním sond a kalibrací numerických modelů. Přednášet budou odborníci z akademické sféry i z praxe.

Kontrolní dny Výzkumného centra ARTEC

2011-06-16

Pozvánka a program na pracovní seminář

Seminář NTI/ARTEC

2011-06-08

Dne 8. 6. 2011 od 13.30 v zasedací místnosti DFM proběhne tato prezentace: Mgr. Marta Zizienová (Univerzitní knihovna TUL) – Jak správně citovat literaturu. Téma: Jak správně citovat informační zdroje (kniha, článek, sborník, web, ...). Nové vydání citační normy ČSN ISO 690. Principy, příklady.

Seminář NTI/ARTEC

2011-05-10

Dne 11.5.2011 v 13.30 v zasedací místnost DFM se uskuteční pravidelný seminář NTI/ARTEC na téma (Hydro)geologické mapy - přednášející Kamil Nešetřil. Program: Srovnávací a striktně hydraulické parametry horninového prostředí. (Hydro)geologické mapy papírové a elektronické. Vysvětlivky k mapám. Jedná se o seminář pro vážné zájemce, který nepřímo navazuje na přednášku o geologii, ale bude se zabývat výhradě mapami. Bude tedy zaměřena spíše technicky nikoliv populárně naučně.

Seminář NTI/ARTEC

2011-05-03

Seminář NTI/ARTEC - přednáška doc. Valdmana (Univ. of Iceland, MPI Leipzig) se uskuteční mimořádně ve ČTVRTEK 5.5., od 12:15 v ZASEDACÍ MÍSTNOSTI IC (suterén). Předpokládáná doba trvání obou přednášek dohromady je 2 hodiny. Témata přednášek jsou následující: 1) Introduction to computational elastoplasticity (Úvod do výpočetní elastoplasiticity ) 2) Fast Matlab assembly of FEM matrices in 2D and 3D: nodal elements (Rychlé generování matic v metodě konečných prvků ve 2D a 3D pomocí Matlabu: nodalní elementy)

Seminář NTI/ARTEC

2011-04-05

Má smysl opravovat 30 let staré auto? přednášející Ing. Jan Lisal I když by se mohlo zdát, přednáška nebude o automobilech. Představena bude pozice odborníka, kompetentního pomáhat ostatním orientovat se v technologické džungli. S ohledem na málo času a množství (mnohdy neuspořádaných) myšlenek půjde - v druhé části - spíše o řízenou diskusi na témata: * svět programování a rozhodování * přenos informací * kompetence k zadaným úkolům s ohledem na odbornost Přednáška je určena především pro zaměstnance NTI oblasti modelování, kteří mají co říci.

Seminář NTI/ARTEC

2011-03-22

Zítra 23.3. 2011 od 12:30 v doktorandské místnosti (budova A, 1. patro, býv. půda) se koná Seminář NTI/ARTEC. Přednášející Mgr. Kamil Nešetřil na téma Hydro(geologie) pro začátečníky. Anotace: Improvizovaná přednáška hydrogeologa Mgr. Kamila Nešetřila o základech geologie a hydrogeologie. Zaměřena bude na procesy související s úložišti radioaktivního odpadu.Nevím kolik toho stihnem, možná bude pokračování někdy příště. Témata (série) Geologie - složení země - minerály (horninotvorné, křemen, kalcit, slída, biotit, živec, amfibol, granát) - členění hornin se zaměřením na krystalinikum - kyselé a bazické a jejich zvěrávání - horniny (granit, rula, granulit, amfibolit, migmatit) - geotermální gradient - tektonika křehká (zlomy a pukliny) a duktilní (antiklinály a synklinály) - regionální geologie ČR (Moldanubikum, pestrá skupina) Hydrogeologie (možná příště) - Darcyho zákon, hydraulická vodivost kf, transmisivita, storativita - hladina podzemní vody volná a napjatá - kolektory a izolátory, anizotropie, závislost propustnsoti s hloubkou - typy pórovitosti - podzemní voda a její oběh (infiltrace, drenáž, pramen; termometrie) - systémy proudění (Tóth) - krasové jevy, důlní hydrogeologie - případová studie Rožná, Olší, Kraví hora

Seminář NTI/ARTEC

2011-03-14

Ve středu 16.3. se uskuteční seminář od 13:30 v zasedací místnosti DFM, přednášející Ing. Jiří Vraný, Ph.D. - seminar o pouzivani Hydry, predevsim z pohledu Flow123d. Přednáška bude obsahovat: 1.Hydra pohledem uživatele Windows 2.Flow123d na clusteru - jak na to 3.Použití plánovače úloh SGE - příkazy qsub a qstat 4.+ několik drobných rad 5.Spíše než o klasickou přednášku by mělo jít o praktické ukázky konkrétních věcí. Dotazy vítány.

Seminář NTI/ARTEC

2011-03-08

Dne 9.3. 2011 se uskuteční Seminář NTI/ARTEC na téma Analýzy obrazu - přednášející RNDr. Jan Kalina, Ph.D. (Ústav informatiky AV). Abstrakt: Přednáška se věnuje dvěma aplikacím statistiky do analýzy obrazu: lokalizaci obličejů v 2D obrazech a zpracování obrazové informace v molekulární bioinformatice. V první aplikaci je cílem automatická lokalizace orientačních bodů v obličeji v 2D černobílém obraze za pomoci šablon, kde popíšeme metodu pro konstrukci optimální šablony. Druhá aplikace se týká zpracování obrazové informace získané při měření genových expresí pomocí technologie microarrays; zatímco standardní postupy jsou příliš citlivé vůči přítomnosti odlehlých pozorování v datech, popíšeme alternativní postupy založené na robustních statistických metodách

Seminář ARTEC/NTI

2011-02-14

9.3. 2011 se uskuteční seminář ARTEC - přednášející host z Ústavu informatiky AV, RNDr. Jan Kalina, Ph.D. - téma přednášky Locating landmarks in the face. Optimizing templates. Abstrakt: Přednáška se věnuje dvěma aplikacím statistiky do analýzy obrazu: lokalizaci obličejů v 2D obrazech a zpracování obrazové informace v molekulární bioinformatice. V první aplikaci je cílem automatická lokalizace orientačních bodů v obličeji v 2D černobílém obraze za pomoci šablon, kde popíšeme metodu pro konstrukci optimální šablony. Druhá aplikace se týká zpracování obrazové informace získané při měření genových expresí pomocí technologie microarrays; zatímco standardní postupy jsou příliš citlivé vůči přítomnosti odlehlých pozorování v datech, popíšeme alternativní postupy založené na robustních statistických metodách.

Seminar NTI/ARTEC

2011-02-14

Dne 16.2. 2011 se od 13:30 v doktorandské místnosti (bývalá půda) uskuteční seminář na téma Srážko-odtokové vztahy v pravidelné čtvercové síti - přednášející Ing. Aleš Balvín. Abstrakt: Přednáška představí tvorbu digitálního modelu terénu z měřených dat. Dále některé algoritmy pro modelování odtoku v pravidelné čtvercové síti. Nakonec se bude věnovat různým typům prostorově distribuovaných modelů.

Mimoradny seminar - modelovani NTI/ARTEC

2011-02-08

Ve St 9.2. od 12:30 se v době a místě zrušeného semináře uskuteční pracovní schůzka, kde budou představeny a diskutovány témata a plány v oblasti modelování na letošní rok 2011

Seminar NTI/ARTEC

2011-01-18

Tuto středu 19.1. od 13:30 v zasací místnosti DFM je na programu Ing. Jan Lisal: Přechod z Javy na C++ - jak by měl vypadat ucelený softwarový projekt nejen pro Linux. Abstrakt: Založení nového "softwarového" projektu na jakékoli platformě a s použitím jakékoli technologie, je zásadním krokem k dosažení cíle (funkčního programového balíku). V době exitence mnoha podpůrných systémů je těžké se orientovat a držet krok s nejmodernějšími trendy. Řeč bude o vývoji software v jazyce C++ se zaměřením na technologie cmake a možná i autoconf a automake a uceleným shrnutím struktury nového projektu a jeho obsahu.

Seminář NTI/ARTEC 1.12. 2010

2010-12-01

Mgr. Kamil Nešetřil - Sledování novinek na webových stránkách (RSS, Atom): Praktický návod jak být informován o všem, co potřebuji vědět, a nebýt obtěžován tím, čím se nechci zabývat. Co je nového na mých oblíbených webech a fórech, kdo mě cituje, nové články které odpovídají přesně zadaným kritériím, nové pořady v radiu. Součástí budou praktické ukázky: Online čtečka (Google Reader), Databázové dotazy na RSS kanály(FeedReader), automatická tvorba RSS (Page2RSS.com), Google Alerts. Ing. Josef Chudoba, Ph. D. - Poznatky z modelování hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v USA: Přednáška pojednává o informacích a zkušenostech získaných z přednášek, které se zabývají modelováním hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Cílem je ukázat na některé řešené problémy a propojit jejich řešení do podmínek v České republice.

Seminář ARTEC 24.11. 2010

2010-11-22

Představení nedávno ustavených čtyř výzkumných skupin v rámci NTI a ARTEC. Vymezení odborného zaměření, struktura týmu, dlouhodobé i aktuální cíle výzkumu, projekty, spolupráce ... Prezentovat budou vedoucí skupin (v abecedním pořadí Černík-Lederer, Hokr-Šembera, Královcová-Maryška, Novák-Satrapa od 12:30 v zasadací místnosti DFM.

Seminář NTI/ARTEC

2010-11-09

Zítra v pravidelný čas 13:30 se koná seminář NTI/ARTEC. Témata budou následující: Paralelizace a stabilita smíšené metody konečných prvků - teorie a praxe - přednášející Mgr. Jana Březiny, Ph.D.: Příspěvek se bude zabývat smíšenou-hybridní metodou konečných prvků ze dvou různých úhlů pohledu: (1) Paralelní Flow123d: Proč je paralelizace úloh nad více dimenzemi obtížný úkol a jak se s ním vypořádáváme? (2) Porušení diskrétního principu maxima při řešení evolučních úloh. Fatální selhání smíšené hybridní metody. Jak z toho ven? (asi 30min) Výsledky ARTEC 2010 Stručný přehled vybraných výsledků výzkumných skupin NTI a ARTEC za poslední období - každá ze čtyř skupin představí v rozmezí 15min své vybrané dva až tři výsledky, jejich stručný popis, inovační charakter a uplatnění v rámci ARTEC.

Seminář NTI/ARTEC

2010-10-11

Dne 20. 10. 2010 se uskuteční seminář ARTEC na téma Fourierova analýza 2d terénních dat - přednášející prof. RNDr. Karel Segeth, CSc., NTI, FM, TUL. Abstrakt: Frekvenční a ve 2D i směrová analýza naměřených dat je úloha důležitá všude tam, kde se měří, tedy především ve fyzice a v technických oborech. Postupy pro řešení úlohy jsou známy již desetiletí a jsou založeny buď na analýze dat v prostorové oblasti nebo ve frekvenční oblasti. Od skromných počátků se dnes příslušné algoritmy dostaly do standardních balíků programů. Důležitá přitom je efektivnost zpracování, protože se často jedná o obrovské množství dat (např. při analýze obrazové informace). Budou předvedeny základní postupy filtrace 2D dat v prostorové i frekvenční oblasti s důrazem na diskrétní Fourierovu transformaci a její realizaci, rychlou Fourierovu transformaci. Budou uvedeny příklady analýzy geofyzikálních dat (uvažovaných jako obrazy) a obrazů vůbec.

Kontrolní dny Centra ARTEC - 21. - 22. 10. 2010

2010-10-06

ve dnech 21. - 22. 10 se uskuteční Kontrolní dny Centra ARTEC na chatě Harmonie. Program bude zhruba následující (bude upřesněn před akcí): - průběžná zpráva za rok 2010, - plnění cílů v roce 2010, - úkoly na rok 2011, - zájem o přípravu navazujícího projektu Centra (bude-li vypsán program).

Seminář NTI/ARTEC

2010-10-06

Dnes od 14:00 prozatím pokud nebude upozorněno jinak, v 1. patře budovy A, v podkroví nad AP12 se uskuteční tradiční seminář Centra ARTEC. Přednášené téma je následující: "Ukázka použití numerického simulačního programu FEFLOW " - přednášející doc. Milan Hokr(NTI, FM TUL).

Bilancování Výzkumného centra 1M0554 „Pokročilé sanační technologie a procesy“ , 16. Rada Centra

2009-12-04

Ve dnech 9. - 10. 12. se uskuteční akce Bilancování Výzkumného centra 1M0554 „Pokročilé sanační technologie a procesy“. Cílem této akce bude rekapitulace dosavadních klíčových výsledků jednotlivých sekcí Centra, kterých bylo dosaženo v průběhu jeho již pětileté existence. Dalším bodem programu bude prezentace nejvýznamnějších výsledků aplikovaného výzkumu Centra. V neposlední řadě odpovědný řešitel prof. Jiří Maryška představí strategii další činnosti v rámci prodlouženého období 2010 - 2011 a také vize aktivit Centra z pohledu delší časové perspektivy. Nedílnou součástí bude 16. jednání Rady, kdy budou schvalovány personální změny pro prodloužené období 2010 - 2011 a dále aktivity pro získání neveřejných zdrojů.

Seminář Centra ARTEC 4.11. 2009

2009-10-30

Ve středu 4.11. 2009 od 13:30 v zasedací místnosti děkanátu FM v budově "A" se uskuteční tradiční seminář Centra ARTEC. Přednášená témata jsou následující: "Transport v2.1 - software pro simulace kolonových experimentů" - přednášející Ing. Vratislav Žabka (NTI, FM TUL) a dále "Vývoj biotechnologie lentikats pro odstraňování dusičnanů ze zasolených vod" - přednášející Ing. Josef Trögl, Ph.D. (Univerzita J.E. Purkyně).

Pravidelný seminář Centra ARTEC

2009-10-19

Dne 21.10. 2009 od 13:30 v místnosti A02022 v budově "A" (místnosti vedle děkanátu FM TUL) se uskuteční tradiční seminář Centra ARTEC. Přednášené téma je následující: Modelování hlubinného úložiště - citlivostní analýza vstupních parametrů a její vztah k hodnocení rizik - přednášející: Ing. Josef Chudoba, Ph.D. (NTI, FM TUL).

10. - 11. 11. 2009 - Pracovní setkání spoluřešitelů Centra ARTEC

2009-10-19

Pracovní setkání se zaměří na prezentace jednotlivých vedoucí sekcí o výsledcích výzkumu za minulé období roku 2009, dále bude projednán plán činností na roky 2010 a 2011 (pokud bude projekt Centra prodloužen). Dalším cílem setkání bude projednání finančních záležitostí a aktuálního čerpání prostředků za rok 2009, aktuální stav přípravy odborných monografií a další.

Seminář Centra ARTEC

2009-10-08

Ve středu 14.10. 2009 od 13:30 v místnosti A02022 v budově "A" (místnosti vedle děkanátu FM TUL) se uskuteční tradiční seminář Centra ARTEC. Přednášená témata jsou následující: Podzimní přednáška o jarních MKP přednášející: doc. Ing. Dalibor Frydrych, Ph.D. (NTI, FM TUL); Aplikace GIS v rámci výstavby geometrie modelových sítí - přednášející: RNDr. Blanka Malá, Ph.D.(NTI, FM TUL).

Seminář Centra ARTEC

2009-05-22

Ve středu 27.5. 2009 od 13:30 v místnosti A02022 v budově "A" (místnosti vedle děkanátu FM)se uskuteční tradiční seminář Centra ARTEC. Přednášená témata jsou následující: Praktické zkušenosti se sanací za pomoci nanoželeza (přednáška v angličtině)- přednášející: doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. (NTI, FM); Chemický stav podzemních vod v okolí skládky toxického odpadu Pozďátky u Třebíče - přednášející: Mgr. Petra Pacherová; Význam izotopického složení prvků pro poznání přírodních procesů při sanaci skládky Pozďátky - přednášející: Mgr. Lucie Erbanová, Ph.D., RNDr. Martin Novák, Ph.D.; 3D model podloží tercierních pánví v poohří - přednášející RNDr. Bedřich Mlčoch; Závěrečný souhrn výzkumu - prof. RNDr. Tomáš Pačes, DrSc. (Česká geologická služba).

Pravidelný seminář Centra ARTEC

2009-05-18

Ve středu 20.5. 2009 od 13:00 se uskuteční seminář Centra ARTEC v místnosti A02022 v budově "A" (místnosti vedle děkanátu FM). Přednášená témata jsou následující: "Výpočty proudění a transportu v poli vzdálených interakcí" - přednášející doc. Ing. Jiřina Královcová, Ph.D. (FM, TUL), "Jak získáváme hydrogeologická data pro modelování toku podzemní vody v puklinovém prostředí" - přednášející Mgr. Lenka Rukavičková, Ph.D. (Česká geologická služba), "Hydrogeochemie Strážského bloku" - přednášející Mgr. Jan Holeček (Česká geologická služba) a "Závěrečný souhrn výzkumu" - přednášející prof. RNDr. Tomáš Pačes, DrSc. (Česká geologická služba).

Pravidelný seminář Centra ARTEC

2009-05-11

Tuto středu 13.5. 2009 od 13:30 se uskuteční seminář Centra ARTEC v místnosti A02022 v budově "A" (místnosti vedle děkanátu FM). Přednášená témata jsou následující: "Teoretické práce o elektrostatickém zvlákňování" - přednášející prof. RNDr. David Lukáš, CSc. (FT, TUL) a "Filtrace a katalytický rozklad nežádoucích složek v odpadních vzdušninách a spalinách pomocí nanovlákenných filtrů - přednášející Ing. Petr Šidlof, Ph.D. (NTI, FM TUL).

15. jednání Rady Centra ARTEC

2009-05-04

V úterý 12. května se uskuteční již 15. jednání Rady Centra ARTEC. Rada projedná návrhy personálních změn u jednotlivých členů projektového týmu, bude seznámena s výsledkem kontroly MŠMT a dále také projedná návrhy aktivit souvisejících s hlavní činností Centra pro získání neveřejných zdrojů (včetně nutných subdodávek).

Pravidelný seminář ARTEC

2009-05-04

Ve středu 6.5. 2009 od 13:30 v místnosti A02022 v budově "A" (kanceláře vedle děkanátu FM) se uskuteční pravidelný seminář Centra ARTEC. Témata jsou následující: "Biotechnologie LENTIKAT`S pro odstraňování dusíkatého znečištění z odpadnich vod " - přednášející Ing. Josef Trögl, Ph.D.; doc. Ing. Pavel Janoš, CSc.; Ing. Sylvie Kříženecká, Ph.D. (Univerzita J.E. Purkyně), a "DF2EM - Objektový přístup při stavbě modelů" - přednášející doc. Dalibor Frydrych (NTI, FM TUL).

pravidelný seminář ARTEC

2009-04-20

Ve středu 22.4. 2009 od 13:30 v místnosti A02022 v budově "A" (kanceláře vedle děkanátu FM) se uskuteční pravidelný seminář Centra ARTEC. Témata jsou následující: "Optimalizace a simulace fyziky ohřevu (infra) a číslicová regulace teplotního pole na povrchu tvarově složité formy" - přednášející doc. Petr Tůma a kol., a "Využití nanotechnologií v životním prostředí (rizika nanotechnologií)" - přednášející doc. Miroslav Černík a kol.

Seminář č. 2 ARTEC

2009-04-08

Ve středu od 13:30 v místnosti A02022 v budově "A" (kanceláře vedle děkanátu FM) se uskuteční pravidelný seminář Centra ARTEC. Témata jsou následující: Úspěchy v modelování chemických jevů - přednášející doc. Jan Šembera, Modelování fyzikálních jevů v souvislosti s hlubinnými úložišti - přednášející doc. Milan Hokr.

Seminář ARTEC

2009-04-07

Ve středu 8. 4. 2009 od 13:30 v místnosti A02022 v budově "A" (kanceláře vedle děkanátu FM) se uskuteční seminář na téma "Numerické modelování vícefázového podzemního proudění a jeho aplikace při podzemním skladování plynu". Svůj příspěvek přednesou doc. Otto Severýn (NTI, FM TUL) a RNDr. Vladimír Onderka, CSc. (RWE Gas Storage, s.r.o.). Všichni jste srdečně zváni!

14. jednání Rady Centra

2009-03-04

V úterý 10. března 2009 v zasedací místnosti děkanátu Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií v budově "A" se ukuteční již 14. jednání Rady Výzkumného Centra ARTEC. Jednání si klade za cíl projednat návrhy personálních změn, návrhy subdodávek a také plán aktivit pro získání neveřejnch zdrojů projektu Centra. Radní budou také projednávat uplynulé období roku 2008 a zaměří se i na roky budoucí.

13. jednání Rady Centra

2008-11-06

13. jednání Rady Centra bude projednávat návrh personálních změn, nové výzkumné aktivity pro zajištění neveřejných zdrojů a konečně budou projednány záležitosti týkající se žádosti na prodloužení projektu Centra.

Pracovní setkání na Harmonii 6. a 7. října 2008

2008-10-01

Ve dnech 6. a 7. října se uskuteční pracovní setkání zástupců Rady Výzkumného centra „Pokročilé sanační technologie a procesy“ 1M0554 (ARTEC), zástupců poskytovatele MŠMT, zástupců firem se zájmem o transfer technologií vyvinutých v rámci projektu s vedoucími řešiteli projektu Výzkumného centra s cílem projednat návrhy výzkumných cílů a aktivit Centra v prodlouženém období 2010 - 2011.

12. jednání Rady výzkumného centra ARTEC

2008-07-29

Poskytovatel dotace MŠMT požaduje změny a úpravy projektu v průběhu jeho řešení projednat Radou Centra. Program 12. jednání Rady se sestává z následujících bodů: 1. Návrh personálních změn; 2. Plán aktivit souvisejících s hlavní činností Centra pro zajištění neveřejných zdrojů; 3. Návrh subdodávek v projektu Centra ARTEC; 4. Návrh změn v uznaných nákladech projektu; 5. Oznámení o vyhodnocení předložené periodické zprávy za rok 2007 o postupu řešení projektu a o plánovaném podání návrhu na prodloužení projektu VC ARTEC;

Od 19. 6. 2008 do 30.6. 2008 se uskuteční Kontrolní dny Centra ARTEC.

2008-06-19

Kontrola plnění cílů Výzkumného centra ARTEC za druhé čtvrtletí roku 2008 proběhne prostřednictvím webu Centra http://artec.tul.cz v oddílu „Správa dílčích úkolů“. Kontrolní dny budou zaměřeny na vyhodnocení práce jednotlivých řešitelských týmů za 2. čtvrtletí roku 2008. Jednotliví řešitelé zadají po kontrole svého odpovědného vedoucího zejména tyto informace: abstrakt výsledků, formulace přínosu výsledků k další činnosti Centra a možnosti jejich využití v praxi. Dále řešitelé doplní informace o vedení diplomových, bakalářských nebo dizertačních prací a návrh úkolů na následující 3. a 4. čtvrtletí roku 2008.

Od středy 2. 4. 2008 do pátku 4. 4. 2008 se uskuteční Kontrolní dny Centra ARTEC.

2008-04-02

Kontrolní dny budou zaměřeny na vyhodnocení práce jednotlivých řešitelských týmů za 1. čtvrtletí roku 2008 a projednání dílčích úkolů pro následující období opět po jednotlivých řešitelských týmech.

Workshop 3. – 5. března 2008, Krkonoše, Harrachov, Hotel Harrachovka.

2008-03-05

Workshop se zaměří na prezentace jednotlivých vedoucí sekcí o výsledcích výzkumu za minulé období roku 2007, dále bude projednán plán uplatněných výsledků vyplývajících z činnosti Centra – vzor formuláře pro výsledek „ověřená technologie“, projednání možnosti patentového řízení na některé sanační technologie. Dalším cílem workshopu bude projednání finančních záležitostí a rozpočtu nákladů pro rok 2008, další příprava odborné monografie pro moderní sanační technologie a další.

Ve středu 5. března 2008 od 14.00 hod. se uskuteční 11. jednání Rady Centra ARTEC.

2008-03-05

Hlavním úkolem Rady bude shrnutí plnění dílčích cílů a aktivit Centra za rok 2007, projednání plánu dílčích cílů Centra pro rok 2008, plánu aktivit souvisejících s hlavní činností Výzkumného centra financovaných z neveřejných zdrojů a také schválení personálních změn a další.

10. jednání Rady Výzkumného centra

2007-11-26

Rada projedná personální změny, které jsou vyvolány v souvislosti s přijetím nových pracovníků respektive změnami pracovních úvazků v rámci Centra, a dále se zaměří na projednání mezinárodní spolupráce v projektu Výzkumného centra Pokročilé sanační technologie a procesy za uplynulá a budoucí období. Jednání se uskuteční 12. 11. – 26. 11. 2007 prostřednictvím elektronického hlasování na webových stránkách VC ARTEC.

Výjezdní zasedání Výzkumného centra ATREC.

2006-03-09

Zasedání se uskuteční 9.- 10. 3. 2006 ve Frýdštejně.
Na programu je mimo jiné prezentace a diskuse výsledků roku 2005. Program
>>> . Upřesněný program >>> .

Seminář

2005-11-01

Seminář - Reduktivní technologie pro sanaci horninového prostředí.
Místo konání: 3.11.2005 od 9:00 do 16:00
velký sál Státní vědecké knihovny Liberec,
Rumjancevova 1362/1, Liberec.
>>>

Zasedání správní rady centra

2005-05-18

Zasedání Správní rady výzkumného centra „Pokročilé sanační technologie a procesy“ se uskutečnilo ve středu 18. 5. 2005, 13.00 hod. ve velké zasedací místnosti rektora TU v Liberci.

Úvodní jednání rady centra

2005-03-02

Úvodní jednání rady výzkumného centra se konalo 2.3.2005 ve 14 hodin v zasedací místnosti rektora. Adresa: Hálkova 6, 46117 Liberec 1, budova A 1.patro.

Zahájení činnosti VC

2005-01-01

Výzkumné centrum oficilálně zahájilo činnost 1.1.2005. Další informace budou k dispozici později.