Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Hydrogeologický a hydrogeochemický výzkum puklinového kolektoru žulového pně v Podlesí a žulových těles melechovského masívu

Do puklinového prostředí pevných hornin jsou v současné době projektovány zásobníky a úložiště různých typů včetně hlubinných úložišť radioaktivních odpadů. Při haváriích se šíří do biosféry naprostá většina znečištění prostřednictvím podzemní vody. Pro bezpečnostní a rizikové analýzy projektů je naprosto nezbytná dobrá znalost hydraulických vlastností hornin a identifikace možných preferenčních cest úniků. Sekce horninového prostředí výzkumného centra ARTEC se zabývá hydrogeologickým výzkumem pevných hornin a vývojem technických zařízení pro hydrodynamické testy a nástrojů pro jejich vyhodnocení. Naše výzkumné práce jsou v současné době směrovány do tří lokalit v Českém masivu jsou to lokality Potůčky-Podlesí v Krušných horách, melechovský masiv a Pozďátky u Třebíče na Českomoravské vrchovině. Podstatná část našeho aplikovaného výzkumu řeší problémy spojené s ukládáním radioaktivních odpadů v rámci projektů Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO).

obrazek JPG

Pozice výzkumných lokalit na geologické mapě České republiky

Hydrodynamické testy v puklinovém prostředí

V horninovém prostředí proudí podzemní vody po síti otevřených puklin. Propustnost tohoto vysoce heterogenního prostředí se často výrazně mění i na velmi krátké vzdálenosti. Hydrodynamické testy provádíme na jednotlivých úsecích vrtů, které jsou od okolního prostředí izolovány pomocí sytému pryžových těsnících pakrů. Reakce na dynamický impuls v testovaném úseku monitorujeme v sousedních vrtech pomocí multipakrového systému. K identifikaci přítoků podzemní vody do testovaných vrtů a proudění za přirozeného stavu využíváme karotážní měření (geofyzikální metody).

obrazek JPEG 530x333px 80 kB

Schéma hydrodynamické zkoušky v puklinovém prostředí s monitoringem reakcí v sousedních vrtech.

obrazek JPEG 530x333px 80 kB title=

Mobilní vybavení pro hydrodynamické zkoušky na izolovaných úsecích vrtů – dvojice pakrů na testovacím soutyčí.

Výsledkem našich testů je podrobná znalost charakteristik určitého hloubkového intervalu, např. puklinové zóny, hloubkový profil propustnosti na zkoumané lokalitě a prostorová identifikace vodivých puklin a puklinových zón (preferenční cesty proudění podzemních vod).

Technická zařízení používaná pro testy mohou sloužit i pro odběry vzorků vod z konkrétních zájmových míst (např. kontaminované zvodně).

obrazek JPEG 530x333px 80 kB title=

Hloubkový profil hydraulické vodivosti a četnosti puklin v testovaných úsecích vrtu v lipnickém typu granitu na melechovském masivu

obrazek JPEG 530x333px 80 kB title=

Prostorové rozložení významných vodivých puklin a jejich vzájemná komunikace na lokalitě Potůčky-Podlesí v Krušných horách

Aplikace výsledků výzkumů

  • Sanace skládek a ekologických havárií
  • Bezpečnostní analýzy skládek a úložišť nebezpečných odpadů
  • Podklady pro posuzování vlivů na životní prostředí EIA/SEA
  • Příprava podkladů pro budování hlubinných úložišť a zásobníků

vyzkumná témata

odkazy

Česká geologická služba

média