Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Zdůvodnění založení výzkumného centra Pokročilé sanační technologie a procesy

Na eliminaci následků znečištění podzemních vod (strategické suroviny 21. století) a horninového prostředí v souvislosti s průmyslovou a těžební činností stejně jako na ochranu podzemních zdrojů pitných vod je v ČR vynakládáno nemalé množství finančních prostředků. Efektivita opatření je přitom závislá na dostupnosti technologií schopných pružně reagovat na měnící se podmínky prostorového a koncentračního rozsahu kontaminace.

Současné trendy v oblasti ochrany podzemních vod se soustřeďují na dosažení stále nižších limitů koncentrace škodlivin. Obdobný přístup je také uplatňován při odstraňování existující kontaminace. Reakcí na tyto požadavky musí být odpovídající technologie, schopné efektivně (technicky, ekonomicky a ekologicky) eliminovat znečištění v podzemních vodách a v horninovém prostředí, respektive zajistit dlouhodobou ochranu zdrojů podzemních vod. Základním požadavkem přitom je plná efektivní funkčnost těchto procesních opatření za měnících se koncentrací jednotlivých kritických kontaminantů.

Současné trendy v této oblasti se proto zaměřují na využití přírodních geochemických a biologických procesů pro účely odstraňování kontaminace a k ochraně podzemních vod. Záměrem je poznat procesy směřující k postupné degradaci kontaminace a následně vytvořit optimální podmínky pro jejich rozvoj a efektivně dosáhnout požadované úrovně cílové kvality podzemních vod.

Cílem nově vytvářeného Centra je soustředěný výzkum do oblasti nových progresivních metod získávání geofyzikálních a geochemických dat k modelovým aplikacím procesů a technologií, reagujících na zpřísňující se trendy v oblasti požadavků na kvalitu podzemních vod a horninového prostředí (především se zaměřením se na technologické postupy a metody imobilizace a odstranění kontaminace in situ případně v kombinaci s klasickými technologiemi). Dalším cílem je výzkum a realizace inženýrských systémů pro komplexní posouzení ovlivnění životního prostředí působením průmyslové činnosti a verifikace návrhů efektivních opatření.

Vědecký program Centra bude zaměřen na výzkum metod počítačového modelování studovaných procesů využívající současné možnosti výpočetní techniky. Modelování ekologických systémů je dostupným a efektivním prostředkem pro řízení sanačních procesů v oblastech kontaminovaných průmyslovými odpady a haváriemi. Nedílnou součástí výzkumného záměru Centra je výzkum metod hodnocení rizik pro obyvatelstvo v zasažených oblastech, řešení problematiky spolehlivosti a rizikových analýz nebezpečných provozů a posuzovatelská činnost.

Návrh zřízení výzkumného Centra podporuje program rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji. Dislokace pracovišť centra navazuje na výstavbu Mezinárodního univerzitního a inovačního centra, budovaného v letech 2005–2006 v Jindřichovicích pod Smrkem. V průběhu řešení projektu dále předpokládáme zřízení speciálního pracoviště v České Lípě pro řešení ekologických zátěží českolipska. Dále zřízení Centra prohloubí spolupráci v Euroregionu Nisa se sousedními německými a polskými univerzitami.

Založení Centra iniciovaly tři instituce poskytující významnou řešitelskou kapacitu (TUL, Aquatest, ČGS) a přizvaly k řešení VÚAnCh, UJEP a ÚI AV ČR, které poskytly specialisty pro rozšíření odborností v některých sekcích Centra.