Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Databáze realizované v rámci projektu ARTEC

Transport železných nanočástic kolonou

Získat přístup

Ukázka výstupu

Měření rychlosti transportu železných nanočástic kolonou je založeno na optickém snímání kolony po celém jejím obvodu. Výstupem takového experimentu je několik desítek sérií měření, přičemž každá série obsahuje 30 snímků jedné kolony z různých úhlů v přibližně stejném čase. Z každé série snímků je následně zkonstruován panoramatický pohled, ze kterého je možné metodami rozpoznávání obrazu stanovit hranici, kam až železo domigrovalo. Tento druh měření migrace je zajímavým doplněním ostatních metod, avšak nevypovídá nic o dějích, které probíhají uvnitř objemu válce. Z tohoto důvodu je nutné používat dostatečně jemné a homogenní výplně kolony tak, aby bylo zaručeno, že děje na povrchu kolony jsou shodné s ději uvnitř kolony.

Databáze Huminových látek

Získat přístup

Jako jeden z možných postupů pro sanaci vod a půd se zdá být možnost využít huminových sloučenin pro podpory růstu plodin, které by dokázaly kontaminaci vázat na svoje buňky. Huminové látky je však nutné používat ve spojení s konkrétní plodinou a lokalitou, kde byla huminová sloučenina vytěžena, protože vlastnosti huminových sloučenin získaných z různých prostředí se mohou měnit. V případě znečištění je tedy bezpodmínečně nutné zvolit na základě dostupných daty o kontaminaci zvolit správnou huminovou sloučeninu a k ní plodinu.

Databáze zlomů

Získat přístup

Software pro správu geologických vrtů je nástroj pro katalogizaci dat z vrtů a jiných geologických měření, která jsou následně využívána pro modelování podloží ve vybrané lokalitě. Vzhledem ke značnému vlivu zkušenosti pracovníka na výslednou interpretaci dat, byla navržena a implementována databázová aplikace, která data z vrtů a měření nejen uchovává, ale také umožňuje sledování změn interpretací takovýchto dat a jejich export do vybraných formátů.

Databáze experimetů pro Filtry

Získat přístup

V rámci Výzkumného centra“ Pokročilé sanační technologie a procesy“ (ARTEC) je řešena nejen problematiky sanací půd, vod a plynů. V rámci výzkumu sanací a filtrace nečistot z plynných a kapalných látek je konkrétně zkoumána oblast nanotechnologií.. Hlavním cílem je ověřit schopnosti materiálů vytvořených/obsahujících vrstvy nanomaterálů filtrovat chemické ale i jiné znečištění v plynech a kapalinách. K ověření těchto schopností je provádí celá řada měření, založených na různých metodikách a postupech. Vzhledem k množství ale také typu dat, bylo přistoupeno k vytvoření databáze a adatbázové aplikace, která by umožnila snadné sbírání a sdílení dat mezi řešitelskými kolektivy. Současně by se takto nabíraná a katalogizovaná data, by pak také mohla posloužit pro vytvoření komeční aplikace pro navrhování nejlepší metody sanace. Měření vlastností filtrů se provádí pomocí různých metod (např. vizualizace laserem). Pro každý filtr jsou dané nějaké vstupní vlastnosti, získané na základě způsu výroby nanotextilie. Dále pro každé měření jsou uvedeny vstupní parametry pro měření (např. napětí, odtahová rychlost, rychlost proudění vzduchu, atd.). Tyto vstupní parametry se mohou lišit v závislosti na typu měření.

Databáze Bedřichovský tunel

Získat přístup

Výzkumné centrum ARTEC má jako jeden z hlavních cílů vyvíjet nové a perspektivní metody pro sanaci vod a půd a také zkoumat možné způsoby uložení nebezpečného odpadu. K navržení odpovídajícího řešení je však nutné velmi dobře znát proudění podzemních vod a chování určitých hornin obecně. Bedřichovský tunel (tunel vyhloubený v monolitu jizerskohorského granitu) je jednou z lokalit, kde je možné bezprostředně sledovat podzemní pochody přímo. K dobrému pochopení a dalšímu modelovaní, je třeba provádět řadu měření. K optimalizaci práce řešitelského kolektivu bylo nutné navrhnout přenosový řetězec, který by umožnil automatické měření zvolených veličin a jejich přenos na místo, kde budou dostupná jak členům řešitelského kolektivu tak i dalším případným zájemců. Navržené řešení se skládá z měřících modulů umístěných přímo v tunelu, modul, který sbírá data z měřících zařízení a komunikační modulu, který přenáší data pomoc bezdrátové sítě na databázový server, kde jsou vizualizovaná a zpřístupněna pomocí webové aplikace.