Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Jednací řád Rady Výzkumného centra Pokročilé sanační technologie a procesy

Článek 1

Jednání Rady Výzkumného centra Pokročilé sanační technologie a procesy Technické univerzity v Liberci

  1. Zasedání Rady Výzkumného centra Pokročilé sanační technologie a procesy Technické univerzity v Liberci (dále jen „Rada“) svolává předseda Rady podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Zasedání rady musí předseda svolat, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů rady s uvedením předmětu jednání.
  2. Zasedání Rady řídí předseda nebo jím určený člen Rady.
  3. Členové Rady jsou povinni účastnit se jednání Rady.
  4. Předseda je povinen postupovat Radě k projednání všechny zásadní otázky rozvoje a činnosti Výzkumného centra Pokročilé sanační technologie a procesy (dále jen „Centrum“). Členové Rady mohou z vlastního podnětu předkládat předsedovi návrhy k projednání dalších otázek.
  5. Kromě otázek, které jsou na programu zasedání Rady, informují rektor, předseda, řešitel a vedoucí odborných sekcí Centra Radu o důležitých záležitostech za období od posledního zasedání a připravovaných závažných opatřeních. Zejména informují o zásadních změnách týkajících se výzkumné činnosti a vnitřní organizace Centra.
  6. Rada je způsobilá usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Rady. K platnému usnesení se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů všech členů Rady.
  7. Rada centra se usnáší veřejným hlasováním. V případech, kdy se na tom předem usnese, rozhoduje tajným hlasováním.

Článek 2

Závěrečná ustanovení

  1. Tento řád byl schválen zástupci zakládajících organizací dne 9. dubna 2004.
  2. Tento řád nabývá platnosti po podpisu smlouvy mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Technickou univerzitou v Liberci o poskytnutí dotace na podporu projektu Centra.