Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Realizace modelů vybraných oblastí

Modelování hydrogeologických situací pro oblast Cajamarca

Hydraulický model oblasti Cajamarca vycházel z dostupných geologických a strukturních dat, hydrometeorologických údajů a koncepčního hydrogeologického modelu. Model je vhodný pro řešení problému jímání a ochrany podzemních vod. V průběhu realizace modelu byla řešena řadu variantních scénářů, jež poskytly odpovědi na otázky týkající se hydrogeologických změn v oblasti v případě rozvoje lázeňství.

Model proudění termální vody v oblasti Cajamarca vychází ze základní koncepce „uzavřenosti“ oblasti na větší části hranice vůči okolí. Do modelu byly zahrnuty pouze hydraulicky vodivé geologické struktury. Hydraulické vodivosti jednotlivých hornin stejně jako poměry mezi vodivostí v různých částech modelovaného bloku byly stanoveny odhadem a upraveny v průběhu kalibrace. V průběhu nastavení modelu byly dále variovány především okrajové podmínky na různých částech hranice. Základními parametry uvažovanými při kalibraci byly vydatnosti pramenů infiltrace. Vstupní data byla zadávána tak, aby bylo dosahováno průtoku pramene od 80 do 100 l/s a infiltrace dosahovala maximálně 30 % ročních srážek. Jednotlivé varianty simulace byly prováděny pro případ bez čerpání, ale i pro případ čerpání termální vody v množství do 100 l/s v pevně stanoveném bodě výpočetní sítě.

obrázek JPEG obrázek JPEG obrázek JPEG obrázek JPEG

odkazy

média