Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

 

Filtrace a katalytický rozklad nežádoucích složek v odpadních vzdušninách a spalinách pomocí nanovlákenných filtrů

Mluvčí: Petr Šidlof
Místnost a čas: 14:30-15:30 2009-05-13
Prezentace: Filtrace a katalytický rozklad nežádoucích složek
Abstrakt: 1. Úvod - výhody nanovlákenných materiálů pro filtrační aplikace - možné aplikace nanovláken 2. Využití laserových metod pro vizualizaci filtračního procesu - experimentální trať pro filtrace vzdušnin - experimentální trať pro filtrace znečištěných vod - kvantifikace účinnosti filtru - jako materiálu pro fyzikální filtraci - jako nosiče katalyzátoru pro katalytický rozklad nežádoucích látek 3. Čistění horkých spalin (spalovna komunálního odpadu Termizo a.s.) - stávající technologie čištění spalin - textilní filtr Remedia – GORE pro destrukci PCDD/F - možnosti nahrazení filtru Remedia nanovlákenným materiálem s katalyzátorem na bázi oxidů ušlechtilých kovů - návrh testovací aparatury pro nové katalyticky-filtrační materiály