Výzkumné centrum: Pokročilé sanační technologie a procesy

Novinky

Protokol
Seminář NTI/ARTEC
2011-03-22
Zítra 23.3. 2011 od 12:30 v doktorandské místnosti (budova A, 1. patro, býv. půda) se koná Seminář NTI/ARTEC. Přednášející Mgr. Kamil Nešetřil na téma Hydro(geologie) pro začátečníky. Anotace: Improvizovaná přednáška hydrogeologa Mgr. Kamila Nešetřila o základech geologie a hydrogeologie. Zaměřena bude na procesy související s úložišti radioaktivního odpadu.Nevím kolik toho stihnem, možná bude pokračování někdy příště. Témata (série) Geologie - složení země - minerály (horninotvorné, křemen, kalcit, slída, biotit, živec, amfibol, granát) - členění hornin se zaměřením na krystalinikum - kyselé a bazické a jejich zvěrávání - horniny (granit, rula, granulit, amfibolit, migmatit) - geotermální gradient - tektonika křehká (zlomy a pukliny) a duktilní (antiklinály a synklinály) - regionální geologie ČR (Moldanubikum, pestrá skupina) Hydrogeologie (možná příště) - Darcyho zákon, hydraulická vodivost kf, transmisivita, storativita - hladina podzemní vody volná a napjatá - kolektory a izolátory, anizotropie, závislost propustnsoti s hloubkou - typy pórovitosti - podzemní voda a její oběh (infiltrace, drenáž, pramen; termometrie) - systémy proudění (Tóth) - krasové jevy, důlní hydrogeologie - případová studie Rožná, Olší, Kraví hora